มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม 8 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565

06 ต.ค. 2564
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไป
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 8 หลักสูตร หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.suas.su.ac.th

 

1. หลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

2. หลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

3. หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

4. หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

5. หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

6. หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

7. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

8. หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)