มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตร (รอบที่ 2)

10 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตร
www.thailocalsu.com

 

1. หลักสูตร "การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2" (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน) คลิก

2. หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6" (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน) คลิก

3. หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3" (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน) คลิก

4. หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4" (ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท/คน) คลิก

5. หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4" (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน) คลิก

6. หลักสูตร "แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3"  (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน) คลิก