มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เข้าอบรม 5 หลักสูตร

01 ก.พ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าอบรม 5 หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 

mail 1. หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ คลิก

mail 2. หลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ คลิก

mail 3. หลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 คลิก

mail 4. หลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ คลิก

mail 5. หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 คลิก