โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการพูดและการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอ”ประจำปีงบประมาณ 2564

09 พ.ย. 2563

 

 

 

  ผู้ประสานงานโครงการ

1. นางสาวมาลินี ต่ำเกษม วิทยาจารย์ 3

2. นางสาววรรณวิสาข์ บำรุงจิต ผู้ชำนาญการ วิทยาจารย์ 6

3. นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรี วิทยาจารย์ 5

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6 โทรสาร 0 2252 7992