ข่าวสาร

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
18 มี.ค. 2564
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่าน e-learning ของ TDGA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th
01 ก.พ. 2564
อ่านต่อ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา จึงขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อน
08 ม.ค. 2564
อ่านต่อ
12345