ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่าน e-learning ของ TDGA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th
01 ก.พ. 2564
อ่านต่อ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา จึงขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อน
08 ม.ค. 2564
อ่านต่อ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563
อ่านต่อ
123