โครงการอบรม หลักสูตร “การฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญ” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2