โครงการอบรมหลักสูตร “การถามอย่างผู้นำ การฟังอย่างโค้ช” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565