สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เกี่ยวกับบุคลากร
SMART

สมรรถนะหลักของบุคลากรสภากาชาดไทย (Core Competency

smart

 

การบริการที่ดี  (Service with Heart)

  การบริการที่ดี : บริการด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มารับบริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร มีอัธยาศัยไมตรี ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้วาจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร ควบคุมอารมณ์ของตนเองในการบริการ ยินดีตอบคำถาม การร้องขอจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง

 

คุณธรรมและจริยธรรม (Moral & Ethics)

  คุณธรรมและจริยธรรม   : การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสภากาชาดไทย ยึดมั่นตามหลักการกาชาด และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Active Learning)

  การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการอ่าน การสอบถาม และการฟังเรื่องราวและความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความพยายามที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับมานั้น มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented)

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้เสร็จตามเป้าหมายและแผนงานตลอดจนเวลาที่กำหนด ได้คุณภาพ รับผิดชอบ รู้หน้าที่และบริหารเวลาทำงานของตนเอง พร้อมติดตามและประเมินผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนแสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าทั้งเวลาและงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุด

 

การทำงานเป็นทีม (Team Success)

  การทำงานเป็นทีม : เข้าใจบทบาทหน้าที่และบทบาทของตนในการสนับสนุนทีมงาน ช่วยเหลือ มีน้ำใจแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ ทั้งในหน่วยงานตนเองและต่างหน่วยงาน เต็มใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง สื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายของทีมงานและองค์กร

 

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map