สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
การรักษาพยาบาล การรักษาและดูแลสัตว์ การบริหารและธุรการ
- นายแพทย์ - นายสัตวแพทย์ - นักบริหาร
- ทันตแพทย์ - นักสัตวบาล - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เภสัชกร - เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
- พยาบาล - เจ้าหน้าที่รีดพิษงู - เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- พยาบาลโภชนาการ - บุคลากร
- โภชนากร - เจ้าหน้าที่พัสดุ
- นักกายอุปกรณ์ - เจ้าหน้าที่สถิติ
- นักรังสีการแพทย์ - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - นิติกร
- นักเทคนิคการแพทย์ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- นักกายภาพบำบัด - เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นักนันทนาการ - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- นักจิตวิทยา - เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
- นักกิจกรรมบำบัด
- นักสุขศึกษา
- นักสังคมสงเคราะห์
- เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
- เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
- เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- เจ้าหน้าที่พยาบาล
- เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ทันตสารธาณสุข
- เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
- เจ้าหน้าที่เก็บดวงตา
- ผดุงครรภ์
- ผู้ช่วยโภชนากร
- ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ผู้ช่วยเภสัชกร
การคลัง วิทยาจารย์ ช่าง
- นักบัญชี - อาจารย์ - นายช่างศิลป์
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - บรรณารักษ์ - วิศวกร
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - วิทยาจารย์ - นายช่างเครื่องกล
- นักวิชาการศึกษา - นายช่างโยธา
- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด - นายช่างไฟฟ้า
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา - นายช่างภาพ
- นายช่างเทคนิค
- นายช่างกายอุปกรณ์
- นายช่างเวชภัณฑ์
- สถาปนิก
ลูกจ้างประจำ
- คนงานทั่วไป
- นักการภารโรง
- คนสวน
- ช่าง
- พนักงานขับรถ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานห้องเก็บศพ
- พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย
- คนงานตึกผู้ป่วย
- พนักงานซักรีด
- พนักงานตัดเย็บผ้า
- พนักงานห้องปฏิบัติงาน
- พนักงานครัว
- พนักงานเลี้ยงสัตว์
- พนักงานเลี้ยงเด็ก
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map