สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
บริการบำนาญ

การรับบำนาญ หมายถึง ผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมานาน 25 ปีขึ้นไป เมื่อต้องการจะลาออกหรือจะอยู่จนเกษียณอายุ (60 ปี) ก็มีสิทธิรับบำนาญโดยมีวิธีคิด ดังนี้

 

(เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุงาน)/50

 
ปัจจุบันได้ยกเลิกบำเหน็จบำนาญแล้วโดยมีเหตุผลดังนี้

     1) สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ได้รับเงินอุดหนุนมาจากรัฐบาล ซึ่งเป็นแค่บางส่วน เนื่องจากภารกิจของสภากาชาดไทยช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล รัฐบาลจะสนับสนุนโดยเฉลี่ยปีละ 30% ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนที่เหลือก็ได้มาจากการให้บริการและการบริจาคของประชาชน งบประมาณค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลให้มาทางสำนักงานการคลังก็จะนำตั้งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรให้ ซึ่งขณะนี้คิดเป็นร้อยละ 70 ของเงินที่ได้มาจากรัฐบาล ส่วนที่เหลือแค่ 30% ก็จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนงบประมาณบำเหน็จบำนาญ สภากาชาดไทยต้องหาเองขณะนี้จ่ายอยู่ที่ 300 กว่าล้านบาทต่อปี ส่วนงบประมาณในการดำเนินการแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการก็จะได้รับเงินจากค่าบริการมาจัดทำเป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้สำหรับพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์

 

     2) สภากาชาดไทยได้เคยศึกษาเรื่องการหาระบบที่มาทดแทนระบบบำเหน็จบำนาญมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 และได้มีการศึกษามาตลอดจนกระทั่งให้ธนาคารกสิกรไทยมาช่วยศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานบำเหน็จบำนาญ และการศึกษาตัวเลขล่วงหน้าว่า หากยังคงมีระบบบำเหน็จบำนาญแล้ว ในอีก 30 ปีข้างหน้า สภากาชาดไทยจะต้องจ่ายบำนาญปีละ 1,500 ล้านบาท ดังนั้น หากในอนาคตสภากาชาดไทยจะต้องหาเงินมาจ่ายบำนาญปีละ 1,500 ล้านบาทนั้น คงจะเป็นสิ่งที่ยาก จึงได้มีนโยบายในการหาระบบอื่นมารองรับเพื่อมีการยกเลิกบำเหน็จบำนาญ โดยให้คนที่ยังอยู่ในระเบียบเดิมได้รับบำเหน็จบำนาญ คนใหม่ที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ให้สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทน ซึ่งเป็นระบบการออมเงินโดยส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map