สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

          การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและวุฒิบัตรด้านการแพทย์ เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีขีดความสามารถและศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

          โดยหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและต้องได้รับการอนุมัติจาก อบค.หน่วยงานต้นสังกัด แผนการพัฒนาบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ แผนงานโครงการ รวมทั้งสาขาวิชา ปริญญาที่ต้องการพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนมีอัตรากำลังเพียงพอ ไม่เสียงาน และไม่ขออัตรากำลังเพิ่ม

 

ทั้งนี้ การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ มีหลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประจำและลูกจ้างประจำสภากาชาดไทย 

2. การเตรียมความพร้อมและการสรรหาบุคลากรผู้ขอรับทุนลาไปศึกษาต่อ

3. ขั้นตอนการลาศึกษาต่อฯ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ

4. การปฏิบัติระหว่างการลาศึกษาต่อฯ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ new

5. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง new

6. รายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนสภากาชาดไทยเพื่อลาศึกษาต่อฯ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 new

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map