สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยจะมีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพิจารณาจากเวลาทำงานและตำแหน่งดังบัญชี 17 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536) การขอพระราชทานจะเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับดังนี้

 
1. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
2. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
3. ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
4. ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
5. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
6. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
7. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
8. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
9. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
10. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
11. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
12. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map