สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร

IT-staffing

 

แนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร มีดังนี้

        การพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย ถือเป็นนโยบายที่สภากาชาดไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด  การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมในสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมอันเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสภากาชาดไทยต่อไป ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย จึงดำเนินการเพื่อ  

        1. พัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทยอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ให้มีความรู้ สมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสภากาชาดไทย

        2. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสายความก้าวหน้าและรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

        3. ประสานการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งกำหนดแนวทางมาตรฐานและการติดตามการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสำนักงาน ตลอดจนเอื้อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map