สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และบัตรสุขภาพครอบครัว

บัตรประจำตัวบุคลากร

                 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการออกบัตร และจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำสภากาชาดไทยตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย บัตรประจำตัว พ.ศ. 2548 ยังอนุญาตให้ใช้เป็นบัตรสุขภาพได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาปฏิบัติงานให้ผู้ถือบัตรทุกคนต้องใช้เป็นบัตรแสดงตนด้วยการติดที่ปกเสื้อ หน้าอก หรือใช้สายคล้อง และบัตรจะหมดอายุภายใน 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตร ครั้งละ 70 บาท ในกรณีดังนี้

 

  1. บัตรประจำตัวสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องดำเนินการขอทำบัตรใหม่ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลาย หรือชำรุดทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่บัตร สูญหายผู้ถือบัตรต้องแจ้งความ โดยมีหลักฐานสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วย

  2. ขอจัดทำบัตรประจำตัวทดแทนบัตรเดิม เนื่องจากเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ได้แก่ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือสมรส ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ทางราชการออกให้ประกอบด้วย

 

สำหรับกรณีที่บัตรประจำตัวหมดอายุ หรือผู้ถือบัตรได้รับการเลื่อน หรือเปลี่ยนตำแหน่งตลอดจนโยกย้ายสังกัด ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการขอมีบัตรภายในหกสิบวันก่อนที่บัตรนั้นจะหมดอายุ ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดที่ : ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยขน์

โทร. 02564057, 02564059

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map