สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย พ.ศ. 2547

 

วัตถุประสงค์สมาคม

เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

 

สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสภากาชาดไทย ตลอดจนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, พนักงานสานักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย, พนักงานสานักงานตรวจสอบ, พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย และพนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุตร ภริยา หรือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนบิดา มารดาของสมาชิกสามัญ

 

อัตราการชำระเงินเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

1) ค่าสมัครเป็นเงินคนละ 50 บาท

2) เงินค่าบำรุง ปีละ 20 บาท

3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 200 บาท

4) เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ตาย สมาชิกทุกคนช่วยกันชำระเงินสงเคราะห์ รายละ 20 บาท

การชำระเงินใน ข้อ 3 และข้อ 4 สามารถกระทำได้ด้วยการให้สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนสมาคมในการดำเนินการหักเงินต่างๆ ดังกล่าวจากบัญชีเงินเดือน หรือเงินค่าจ้างของสมาชิกสามัญ

 

ประโยชน์การเป็นสมาชิกของสมาคม

1) เป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการไม่ประมาทในเรื่องของชีวิต

2) ลดค่าใช้จ่ายของลูกหลาน หรือผู้ดูแลใกล้ชิด ให้ไม่ต้องเป็นภาระมากนัก

3) ได้กุศลหนุนนาจากการช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกด้วยกัน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆได้ ดังลิงค์ข้างล่างนี้

เกี่ยวกับสมาคม ฯ

ใบสมัครสมาชิกสามัญ

ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ

หนังสือยินยอม

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปรงประวัติสมาชิก