สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
หลักเกณฑ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ดังลิงค์ด้านล่าง

+ หลักเกณฑ์และวิธีการขอประเมินตำแหน่งรังสีการแพทย์ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 19 มกราคม 2561) snew
+ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 19 มกราคม 2561)snew

แบบฟอร์มประกอบคำขอประเมิน รายละเอียดผลงาน (สำหรับสายงานทางวิชาการทุกสายงาน)  snew

การปรับเปลี่ยนกำหนดวันจ่ายเงินของบุคลากรสภากาชาดไทย มติกรรมการ จนท.สภากาชาดไทย 25/2561 ลว. 12 ธค. 2561
+ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อปรับระดับเงินเดือนเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย(ผู้มีวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สามารถปรับอัตราเงินเดือนจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้)

+
แบบประเมินเพื่อเลื่อนเจ้าหน้าที่ เฉพาะสายงานแพทย์ ทันตแพทย และสัตวแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ใหม่)

+ นโยบายการจ้างบุคลากรชั้่วคราว สภากาชาดไทย
+ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

+ หลักเกณฑ์ประเมินพยาบาล 6 เป็น 7 (ระดับปฏิบัติการ) 

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินค่าวิชาชีพและเงินค่าประสบการของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินค่าวิชาชีพและเงินค่าประสบการของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2537

+ ระเบียบการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร

+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาคัดเลือกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 หรือระดับ2

การขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการประเมินตำแหน่งทางวิชาการของเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

+ แบบชี้แจงประกอบการขอกำหนดอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ

การพิจารณาผลงานบุคลากรเพื่อขอประเมินให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สาหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2

การพิจารณาผลงานบุคลากรเพื่อขอประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับ 4

การพิจารณาผลงานบุคลากรเพื่อขอประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับ 7 ระดับ 8 และระดับ 9

+ การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

การพิจารณาผลงานบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สานงานพยาบาล

การพิจารณาผลงานบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สานงานโภชนาการ

การพิจารณาผลงานบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สานงานสุขศึกษา

+ หลักเกณฑ์และวิธีการขอประเมิน สายงานสังคมสงเคราะห์(มีภาคผนวก) ฉบับปรับปรุง (5 เมษายน 2561)

การพิจารณาผลงานบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สานงานเภสัชกร

การพิจารณาผลงานบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สานงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การพิจารณาผลงานบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สานงานฝึกอบรม

การพิจารณาบุคลากรให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร วิศวกรและสถาปนิก และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

การพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.ส. (ระเบียบฯ พ.ศ.2548)

การพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.ส. (ระเบียบฯ พ.ศ.2550)

การพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.ส. สำหรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

การพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.ส. สำหรับเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.

การดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.

การให้ความช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุทกภัย กจ.1967

การให้ความช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุทกภัย กจ.2074

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map