สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ความเป็นมา

ความเป็นมา01                เนื่องจากการขยายตัวของจำนวนบุคลากรสภากาชาดไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2530 มีจำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 5,625 คน พอถึงปี พ.ศ. 2533 เพิ่มเป็น 7,174 คน นับว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่งานการเจ้าหน้าที่เดิมยังแยกกันทำเอง ในแต่ละหน่วยงาน การปฏิบัติงานจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เป็นผลให้เกิดความสิ้นเปลืองและเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่เหมาะสม สภากาชาดไทยจึงได้จัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นกองที่ 12 ของสภากาชาดไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลของสภากาชาดไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการดำเนินงาน และกำกับการด้านบริหารบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกื้อกูลให้เกิดความรวดเร็วในการจัดการ
 3. สรรหาและธำรงรักษา เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้ปฏิบัติงานด้วยความภักดีต่อหน่วยงาน
 4. พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 5. ค้นคว้า วิจัย เพื่อการจัดการ และการพัฒนาบุคลากร

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

 1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของสภากาชาดไทย
 2. ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการเจ้าหน้าที่แก่กองแยกต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าปฏิบัติงาน การบรรจุ แต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง การปรับวุฒิ การปรับอัตราเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การพัฒนาบุคลากร การศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศและในประเทศ การดำเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญ การดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการ และอื่น ๆ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เสนอแนะนโยบาย และวางระเบียบปฏิบัติในงานด้านการเจ้าหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้

แบ่งส่วนงาน ออกเป็น 4 แผนก คือ

 1. แผนกบริหารงานทั่วไป เป็นหน่วยงานสนับสนุนของกองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ และงานสนับสนุนอื่น ๆ รวมทั้งงานสวัสดิการต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 2. แผนกอัตรากำลังและระบบงาน เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินงานด้านการวางแผน และจัดอัตรากำลัง การโอนย้าย การทำบัญชี เบิกจ่ายเงินเดือน งานวินัยต่าง ๆ
 3. แผนกพัฒนาบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดของสภากาชาดไทย ตลอดจนการจัดสรรทุนลาศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ
 4. แผนกทะเบียนประวัติ รับผิดชอบงานด้านทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสภากาชาดไทย ซึ่งมีอยู่กว่า 7,000 คน

               เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานการเจ้าหน้าที่” และวันที่ 22 สิงหาคม 2550 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น 5 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานรับรองและต้อนรับ ตลอดจนงานประสานงานและอำนวยการอื่น ๆ
 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายบุคลากร งานทะเบียนประวัติบุคลากร งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและตำแหน่ง รวมถึงงานระบบฐานข้อมูลบุคคล งานวางแผนกำลังคนและงานบำเหน็จบำนาญ
 3. ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน รับผิดชอบงานวิเคราะห์ระบบงานและโครงสร้างองค์กร งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง งานจำแนกตำแหน่งและจัดกลุ่มงาน งานบริหารค่าตอบแทน ค่าจ้าง และเงินเดือน ตลอดจนงานพัฒนาระบบบริหาร งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและงานพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน งานติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคลและแผนงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
 5. ฝ่ายสวัสดิการและนิติการ รับผิดชอบงานสวัสดิการของบุคลากรสภากาชาดไทย งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงงานนิติการ งานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ งานบุคลากรสัมพันธ์ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตลอดจนงานดูแลเจ้าหน้าที่บำนาญ

               ปัจจุบันสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 310 วันที่ 30 กันยายน 2556 ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ กำหนดให้สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของสภากาชาดไทย โดยดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบงาน การประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำแผนกำลังคน การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านระเบียบวินัย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทยและมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น 1 กลุ่มงาน 5 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์งานบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงานบุคคลและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังขององค์กร ติดตามประเมินผลโครงสร้างและใช้อัตรากำลัง ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจำแนกตำแหน่งและประเมินค่างาน ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารค่าตอบแทนค่าจ้างและเงินเดือน ศึกษาวิเคราะห์การใช้อัตรากำลังคน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย จัดทำทะเบียนประวัติ ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่ง ดำเนินการด้านบำเหน็จบำนาญ ดำเนินการพัฒนา HRMIS การจ้างงานประเภทต่างๆการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดสมรรถนะหลักและความรู้ทักษะประจำตำแหน่งการจัดทำระบบ Talent และ Succession Plan จัดทำระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร (HRDIS) พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดูแลสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน ปรับปรุงสวัสดิการ ดำเนินงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินงานด้านบุคลากรสัมพันธ์ ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดูแลเจ้าหน้าที่บำนาญ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ รวบรวมและติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสำนักงานฯ ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. งานนิติการ ดูแลงานสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินงานทางวินัยและอุทธรณ์ ร้องทุกข์ต่างๆ ดูแลด้านระเบียบวินัย การตรวจร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร

 1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2534 – 23 กันยายน 2534
 2. นางพรรณี ตัณฑดิลก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2534 – 30 กันยายน 2544
 3. นายไพจิตร ทิมทอง ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – 7 ธันวาคม 2544
 4. นายไพจิตร ทิมทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2544 – 30 กันยายน 2545
 5. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 – 3 ตุลาคม 2547
 6. นายจำนง แสงมหาชัย ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2547 – 8 ธันวาคม 2552
 7. นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2552 – 29 กันยายน 2556
 8. นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2558
 9. นางสุดา ศานติวรกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน
กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map