สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
สัญญาลาศึกษา(บันทึกเพิ่มเติมภายในและภายนอกประเทศ)
1 file    89 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา April 30, 2020 Download
หนังสือสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
1 file    254 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา May 30, 2019 Download
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ประจำปี 2560-2564
1 file    127 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา October 17, 2018 Download
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม F-TRC-STD-01 ปีการศึกษา 2562
1 file    149 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา October 17, 2018 Download
แบบฟอร์ม F-TRC-STD-01 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
1 file    160 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา October 17, 2018 Download
F-TRC-STD-07แบบฟอร์มลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
1 file    291 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-06แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย_ณ ต่างในประเทศ
1 file    180 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-04แบบฟอร์มขออนุญาตสอบคัดเลือก นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
1 file    186 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-03แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก(ปี2562)
1 file    186 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-02แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก(ปี2562)
1 file    209 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map