สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ระเบียบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดระเบียบต่างๆ ได้ดังลิงค์ด้านล่าง

+ หลักเกณฑ์และแนวทางการลาของสตรีไปถือศีลและปฎิบัติธรรม new

+ การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษใหม่ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นสูง หรือใหล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง new

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การให้บุคลากรสภากาชาดไทย ซึ่งมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2553 new

ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย เครื่องแบบและการเบิกจ่ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสภากาชาดไทย พ.ศ.2547

+ ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 9- 16)

+ ประมวลระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การสงเคราะห์บุคลกรซึ่งเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายหรือตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2558
+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556

ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย เครื่องแบบและการเบิกจ่ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2547

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคลากรชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2548

+ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

+ การขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ

+ ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map