สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
Plan 2559 สำหรับหน่วยงานที่เคยส่ง 56-58
1 file    175 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
Plan 2557-2559
1 file    166 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ.2557-2559
1 file    78 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต สภากาชาดไทย พ.ศ.2558-2559
1 file    74 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-13 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
1 file    68 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-12 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาศึกษา
1 file    94 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-11 แบบฟอร์มขยายเวลาอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในและต่างประเทศ
1 file    75 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-10 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาการลาศึกษาภายในและต่างประเทศ
1 file    92 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-09 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยทุก 6 เดือน
1 file    57 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-08 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
1 file    73 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map