สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
F-TRC-STD-07แบบฟอร์มลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
1 file    24 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-06แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย_ณ ต่างในประเทศ
1 file    31 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-04แบบฟอร์มขออนุญาตสอบคัดเลือก นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
1 file    22 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-03แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก
1 file    57 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-02แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก
1 file    31 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-12แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน_กรณีลาศึกษา
1 file    22 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-11แบบฟอร์มขยายเวลาอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในและต่างประเทศ
1 file    20 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-10แบบฟอร์มขยายระยะเวลาการลาศึกษาภายในและต่างประเทศ
1 file    36 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-09แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยทุก 6 เดือน
1 file    23 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-13แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
1 file    49 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map