วุฒิ ปวช.และ ปวส. เปลี่ยนเป็นวุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา