สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด

<p>

Title Categories Create Date Download
แบบสำรวจภาระงาน HR
1 file    55 downloads
เอกสาร บค. May 30, 2019 Download
แบบฟอร์มเอกสาร(ตัวอย่าง)
1 file    86 downloads
เอกสาร บค. June 8, 2018 Download
แบบชี้แจงประกอบการขอกำหนดอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2563 ขาขึ้น
1 file    78 downloads
เอกสาร บค. June 8, 2018 Download
แบบฟอร์มอัตราตั้งใหม่
1 file    77 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
การพิจารณากรอบอัตรากำลังขาขึ้น ปีงบประมาณ 2562
1 file    73 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    76 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
แบบสำรวจแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2557-2559 (ประจำปี 2558)
1 file    52 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
แบบฟอร์ม แบบประเมินดำรงตำแหน่งระดับ 6
1 file    100 downloads
เอกสาร บค. June 9, 2017 Download
</p>

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map