สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด

<p>

Title Categories Create Date Download
กระบวนการ และแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อลาศึกษาต่อฯ ปี 2561
1 file    12 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
1 file    12 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก
1 file    10 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก
1 file    12 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-01 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาฯ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
1 file    15 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
แบบฟอร์มอัตราตั้งใหม่
1 file    26 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
การพิจารณากรอบอัตรากำลังขาขึ้น ปีงบประมาณ 2562
1 file    24 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-01 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อฯ ปี 2560
1 file    22 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    20 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
แบบสำรวจแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2557-2559 (ประจำปี 2558)
1 file    9 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
</p>

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map