สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดโดย ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

snew

ดาวน์โหลด >> โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

“การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสมรรถนะ”

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 & Microsoft office 2013”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet & Social Media สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการนำเสนอ”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพนัก HR สู่มืออาชีพ “HR for PRO HR”

“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ”

 • โครงการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 33-35 

(ดาวน์โหลด >> SSD33-SSD35 / กำหนดการอบรม 3 รุ่นsnew

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร (SSD) ประจำปี 2561

1. SSD-01- คำชี้แจง

2. SSD-02- Step  การพัฒนาผู้บริหารสภากาชาดไทย

3. SSD-02- Calendar

4. SSD-02 หลักสูตร

5. SSD-03 ใบสมัคร

6. SSD-04 – หนังสือแสดงความจำนง

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

 • โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 27
 • โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

“การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา เพื่อให้บริการตามหลักการกาชาด”

 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย (ดาวน์โหลด >> โครงการปฐมนิเทศ 1/2561  กำหนดการ 13-15 ธ.ค. 2560  ใบสมัครsnew
 • โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาดไทย
 • โครงการผูกใจรักมั่น เพื่อสร้างสรรค์องค์กร “Spirit for TRC” รุ่นที่ 10
 • โครงการพลังใจ พลังคิด ผลสัมฤทธิ์เพื่อองค์กร “Empower for TRC” รุ่นที่ 2 snew(ดาวน์โหลด >> Empower for TRC / กำหนดการ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 / การลงทะเบียนและข้อปฏิบัติ
 • โครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteer-TRC หรือ VTRC) สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย (ดาวน์โหลด >> VTRCsnew
 • โครงการ “สุขเกษม วัยเกษียณ”

“การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management ; KM) 

 • KM ครั้งที่ 1 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ใต้แสงแห่งพระบารมี พ่อผู้สร้างแรงดลใจ” โดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (ดาวน์โหลด >> KM 1/2561)
 • KM ครั้งที่ 2 การบรรยาย เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับงาน HR” โดย อ.พิชาวีร์ เมฆขยาย (ดาวน์โหลด >> KM 2/2561snew

โครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล” (Individual Development Plan ; IDP) snew

  • โครงการและกำหนดการ IDP (ดาวน์โหลด >> IDP) วันที่ 22 พ.ย. 2560
กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map