สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดโดย ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

“การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา เพื่อให้บริการตามหลักการกาชาด”

“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ”

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร (SSD) ประจำปี 2562 

1. SSD-01 คำชี้แจง

2. SSD-02 Step การพัฒนาผู้บริหารสภากาชาดไทย

3. SSD-02 ปฏิทินการอบรม

4. SSD-02 หลักสูตร

5. SSD-03 ใบสมัคร

6. SSD-04 หนังสือแสดงความจำนง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตร SSD ประจำปีงบประมาณ 2562
(ดาวน์โหลด >>
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตร SSD2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร SSD2562 (เพิ่มเติม)

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร SSD2562 รุ่นที่ 36-38

——————————————————————————————————–

โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดโดย ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

ดาวน์โหลด >> โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ

การติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

 

“การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสมรรถนะ”

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 & Microsoft office 2013”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet & Social Media สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการนำเสนอ”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพนัก HR สู่มืออาชีพ “HR for PRO HR”

“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ”

 • โครงการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 33-35 

(ดาวน์โหลด >> SSD33-SSD35 / กำหนดการอบรม 3 รุ่น

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร (SSD) ประจำปี 2561

1. SSD-01- คำชี้แจง

2. SSD-02- Step  การพัฒนาผู้บริหารสภากาชาดไทย

3. SSD-02- Calendar

4. SSD-02 หลักสูตร

5. SSD-03 ใบสมัคร

6. SSD-04 – หนังสือแสดงความจำนง

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

“การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา เพื่อให้บริการตามหลักการกาชาด”

“การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management ; KM) 

 • KM ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ใต้แสงแห่งพระบารมี พ่อผู้สร้างแรงดลใจ” โดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (ดาวน์โหลด >> KM 1/2561)
 • KM ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การบรรยาย เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับงาน HR” โดย อ.พิชาวีร์ เมฆขยาย (ดาวน์โหลด >> KM 2/2561
 • KM ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2561
 • KM ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2561
 • KM ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 • KM ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล” (Individual Development Plan ; IDP) 

  • โครงการและกำหนดการ IDP (ดาวน์โหลด >> IDP) วันที่ 22 พ.ย. 2560
กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map