การขอพระราชทานเพลิงศพ  ดินฝังศพ   ทายาทสามารถยื่นเอกสารทางราชการและกรอกแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ในวันเวลาราชการ