สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ SSD 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ snew

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร (SSD) ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ผู้มีสิทธิ์สอบให้เข้าทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

 

      วันที่สอบ : วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

      สถานที่สอบ : ห้องประชุม 370 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

      เริ่มลงทะเบียนสอบ : เวลา 12.00 น.

      เริ่มสอบเวลา : เวลา 13.00-15.00 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. 0 2256 4055-6 (ปรียาภรณ์ / ศศิธร / เกียรติศักดิ์)

1.SSD2561
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map